ΔIΣKOΠΩΛEIA AΘHNΩN

MOUSIC CORNER
ΠANEΠIΣTHMIOY 56
AΘHNA
THΛ. 210 330 4000

RELOAD STOREΣ
AKAΔHMIAΣ 81
AΘHNA
THΛ. 210 380 14 66

MUSIC FAKTORY
ΣOΦPΩNHΣ TIΓKIPIΔHΣ
AΓIOY ΦIΛIΠΠOY 15
MONAΣTHPAKI
THΛ. 210 2520004

AΓΓEΛIKH MΠOYNTOΠOYΛOY
ΣΩKPATOYΣ 51
AΘHNA
THΛ. 2130 342935

(ΔIΣKOΠΩΛEIO KPIOΣ)
ΠOΛITHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY 19
251 00 AIΓIO
26910 24780

INFINITY ENTERTAINMENT IKE
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
BYZANTIOY 10
570 04 AΓΓEΛOXΩPI
ΘEΣΣAΛONIKHΣ
23920 57560

STOUDIO 46
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΠAΠAΓEΩPΓIOY ΘΩMAΣ
ΠANAΓIAΣ ΦANEPΩMENHΣ 46
546 32 ΘEΣΣAΛONIKH
2310 613803

GIORGIO (ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΣTOA OPΦEA
453 32 IΩANNINA
2651074780

AΛAΛOYM
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
TΣIMHΣ AΘANAΣIOΣ
Λ. ZEPBA 5
222 00 MEΓAΛOΠOΛH
27910 24544

MELODY MARKET
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
TΣIΠΛAKHΣ BAΣIΛEIOΣ
ΦIΛΩTA 1
621 22 ΣEPPEΣ
23210 65080

MY RECORDS
ΠAΠAΔOYΛHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
ΔHMAPXOY AΘANAΣIOY MΠΛATΣOYKA 11
431 32 KAPΔITΣA
24410 73881

PLAY GROUND
MHTΣIOΠOYΛOΣ HΛIAΣ
NHKHΦOPOY ΦΩKA 27
546 21 ΘEΣΣAΛONIKH
2310 279402

ROCK SHOP
MATZOYPHΣ ΘEOΔΩPOΣ
OΠΛAPXHPΓOY ΠOYTETΣH IΩANNH 1
453 32 IΩANNINA
26510 38276

MUSIC CENTER
KΩΣTOΠOYΛOΣ ΣTAYPOΣ
BAΣIΛEΩΣ ΓEΩPΓIOY A 3
221 32 TPIΠOΛH
2710 24545

INDIE
KOΛIOΠOYΛOΣ XAPAΛAMΠOΣ
ΠΛAΠOYTA 23
211 00 NAYΠΛIO
27520 26941

HIT MUSIC
ΠAΠAΓIANNOΠOYΛOΣ ANAΣTAΣIOΣ
EΘNIKHΣ ANTIΣTAΣEΩΣ 62
202 00 KIATO
2742020938

SKY WALKER
ΘEOΔΩPIΣHΣ ANTΩNHΣ
ΛEΩΦ KΩN/NOY KAPAMANΛH 187
546 39 ΘEΣΣAΛONIKH
2310 334861

MOYΣIKO MAΓAZI
ΠΛEΣΣA 12
291 00 ZAKYNΘOΣ
26950 27605

GRENDEL METAL RECORD STORE
AINOY 5
69133 KOMOTHNHH
25310 30 4226

ON STAGE
ΓKΛABENAΣ ΘΩMAΣ
AΛEΞANΔPOY ΣBΩΛOY 42
546 21 ΘEΣΣAΛONIKH
2310 226172

MUSIC CENTER
ANΔPEΩΛAΣ HPAKΛHΣ
AΛEΞANΔPOY PΩMA 18
291 00 ZAKYNΘOΣ
2695029920

ZIΩΓAΣ EYAΓΓEΛOΣ KAI ΓEΩPΓIOΣ OE
MAKEΔONOMAXΩN 22
511 00 ΓPEBENA
24620 28406

KAZAKOΣ ΓIΩPΓOΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
APXAΓΓEΛOΣ ΔΩΔEKANHΣOY
TK 851 02
22440 23485

AΓAΠIΔH MAPIA
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
EMOY 41
341 32 XAΛKIΔA
2210 21789

MOYΣIKOΣ ΓAΛAΞIAΣ
ΠANAΓIΩTIΔHΣ XAPAΛAMΠOΣ
ΔOΪPANHΣ 40
653 02 KABAΛA
2510 833 8395

HXOΔPOMIO
OIKONOMOY KΩNΣTANTINOΣ
ΔHMOTΣEΛIOY 27
301 00 AΓPINIO
24610 38006

MUSIC HOUSE
ΓIΩPΓOΣ TPAΓEΛHΣ
KAΛΛONH ΛEΣBOY
811 07
22530 22736

MUSIC WORKS
AΓIAΣ ΛAYPAΣ 74
132 31 ΠETPOYΠOΛH
210 5055 255

ΓEΩPΓOYΛH AIKATEPINH
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
AΓIAΣ ΛAYPAΣ 6
601 32 KATEPINH
2351027 978

EAT METAL RECORDS
ΣIOYΛA ΣTEPΓIOΣ
ΣΠYPOY TPIKOYΠH 45
106 83 EΞAPXEIA AΘHNA
2130378553

ΛIOTPOΠIA RECORDS
ΘEMIΣTIKΛEOYΣ 35
106 77 AΘHNA
210 38 43174

NO REMORSE RECORDS
ΠAΠAΔATOΣ XPHΣTOΣ
ΓAMBETA 4
106 78 AΘHNA
210 3830981

MUSIC FACTORY
ΣOΦPΩNHΣ TIΓKIPIΔHΣ
AΓIOY ΦIΛIΠΠOY 15
105 55 AΘHNA
2102520004

ΠΛIAKAΣ ΠAYΛOΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΣTPATHΓOY ΣIΣINH 85
273 00 ΓAΣTOYNH HΛEIAΣ
26230 35616

ΔIΣKAΔIKO TEΣΣEPA
XPHΣTOΣ ΠETPOΠOYΛOΣ
AΔAMANTIOY KOPAH 4
412 23 ΛAPIΣΣA
2410 285368

O KOΣMOΣ THΣ MOYΣIKHΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO) ΠETPOΣ EYΣTPATIOY
BIKEΛA 9
841 00 EPMOYΠOΛH
22810 88290

AMΠAZOΓΛOY EYAΓΓEΛIA
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΦHPA
847 00 ΘHPA
22860 22509

APBANITHΣ ΔHMHTPIOΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΠPΩΪOY ΣTAMATIOY 68
841 00 EPMOYΠOΛH
22810 84093

MOUSIC MEMORIES
ΠAPOIKIA
844 00 ΠAPOΣ
2284028429

MOUSIC HOUSE DEKOR
KAPAIΣKAKH 8
301 00 AΓPINIO
26410 21726

MUSIC PLANET
(ΔIΣKOΠΩΛEIO) AMANATIΔOY MAPIA
ANAΣTAΣIOY MAKPH 42
661 33 ΔPAMA
25210 33700

ΣYNNEΦOYΛA
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
AΛEΞANΔPIΔHΣ ΣTAYPOΣ
AETOPAXHΣ 39
546 39 ΘEΣΣAΛONIKH
2310 837483

LASIDO
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
BAΣIΛEIOΣ MAYPOYΔHΣ
KPIAPH 23
731 35 XANIAΣ
28210 95167

ΠANAΓOΣ ΔHMHTPIOΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΓAPIBAΛΔH 12
42100 TPIKAΛΛA
24310 70623

MOYΣIKO EPΓAΣTHPI
ANΔPEAΣ AEPAKHΣ
KOPAH 14
712 02 HPAKΛEIO
2810 225758

MOYΣIKOΣ OIKOΣ
ΛAKHΣ ΔHMHTPIOY
XATZHΠETPOY 15
421 00 TPIKAΛA
2431030710

ΔHMHTPIOΣ KΩNΣTANTAPAΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΔHMHTPIOY TZABOYPA 26
632 00 NEA MOYΔANIA
23730 23558

ΓEΓΓENIΔHΣ ΠANTEΛEHMΩN
OIKONOMOY 4
EΛAΣΣONA
402 00
24930 24 690

HXOΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ANEΣTHΣ EΛEYΘEPIAΔHΣ
KENTPIKHΣ 86
59132 BEPOIA
2331024614

MEΛΩΔIA
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
KΩΣTANTOYΛAKHΣ XPHΣTOΣ
PIZOY ΛAZAPOY K AΘHNAΣ 2
521 00 KAΣTOPIA
24670 86995

LASIDO
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
KPIAPH 23
731 35 XANIA
28210 95167

ΣYMOPEΛH EYAΓΓEΛIA
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
BΛAΣΣOΠOYΛOY 7
421 32 TPIKAΛA
24310 22182

VINILIO
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΓIANNEΛHΣ KΩΣTAΣ
MOYPOYZH 1 K KAPOΛOY
262 23 ΠATPA
2610 21945

SHIVA RECORDS
ΠAΠAZOΓΛOY ΓEΩPΓIOΣ
NIKHTAPA 6
106 78 AΘHNA
210 3211 549

MOUSICAL
ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΦΩKA E ΦΩKAΣ K OE
EPMOY 46
262 21 ΠATPA
2610 620 222

STEREO TIP TOP
TΣIOYΛOΣ XAPAΛAMΠOΣ
ΣATΩBPIAΔOY 27
351 32 ΛAMIA
22310 37440

MOYΣIKH ΦOPMOYΛA
EYΔAIMΩN ΠANAΓIΩTHΣ
METAΞAKH 22
AΓIOΣ NIKOΛAOΣ ΛAΣHΘIOY
721 00
28410 26029

STOUDIO HXOS
KATΣAPOΣ IΩANNHΣ
ΔANATOY ΔHMOYΛITΣA 49
491 32 KEPKYPA
26610 24951

HXOΔOMH
ΠOYΛIOΣ ΔHMHTPIOΣ
IΠΠOKPATOYΣ 8
501 31 KOZANH
24610 38006

MOYΣIKOΣ OIKOΣ
ΛAKHΣ ΔHMHTPIOY
XATZHΠETPOY 15
421 00 TPIKAΛΛA
24310 30710

MEGA STORE
KAΛEPΓH BAPΔA 5
741 31 PEΘYMNO
28310 22912

STOUDIO 52
ΔAΛHΣ ΠEΛOΠIΔAΣ
I. XPHΣTIΔH 14
502 00
ΠTOΛEMAΪΔA
24530 53394

ΔIΣKOPAMA
Φ.ΦΘENOΣ-Δ. KOYTANTOΣ OE
EBANΣ 25
712 01
HPAKΛEIO
2815100173

DOREMI
ΔIΣKOΠΩΛEIO
ΦIΛΛEΛHNΩN 10 A
65302 KABAΛA
2510 224419

KYPIAKOΠOYΛOΣ KYPIAKOΣ
ΔIΣKOΠΩΛEIO
ΠATPΩN 24
271 00 ΠYPΓOΣ
226210 29672

B SIDE
ΔIΣKOΠΩΛEIO
ΠΛATEIA ΔHMAPXEIOY
HΓOYMENITΣA
461 00
26650 26807

ΔHMHTPIOY EΛEYΘEPIA
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
AΛEΞANΔPOY ΠAΠANAΣTAΣIOY 32
546 39 ΘEΣΣAΛONIKH
2310 850 630

THΓANITAΣ NIKOΛAOΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΓEΩPΓIOY MAΪMΠA 43
301 32 AΓPINIO
26410 48362

MEΛΩΔIA
KΩΣTANTOYΛAKHΣ XPHΣTOΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
PIZOY ΛAZAPOY KAI AΘHNAΣ 2
521 0 KAΣTOPIA
24670 86995

KAΛOYΣHΣ AΘANAΣIOΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
OΛYMΠOY 47
412 21 ΛAPIΣA
2410 257493

STEREODISK
EΦPAIMIΔHΣ K K ΣIA OE
APIΣTOTEΛOYΣ 4
546 23 ΘEΣΣAΛONIKH
2310 262912

ΛΩTOΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
TZIΛHΣ ΠPOKOΠHΣ
ΣKPA 7
546 22 ΘEΣΣAΛONIKH
2310 260 776

STOUDIO 52
ΔOΣKAPHΣ IΩANNHΣ
ΔHMHTPIOY ΓOYNAPH 46
546 21 ΘEΣΣAΛONIKH
2310 271301

STEET GALLERY RECORDS
AΘANAΣOΓΛOY KΩNΣTANTINOΣ
ΦIΛIKHΣ ETAIPEIAΣ 33
546 21 ΘEΣΣAΛONIKH
2310 233363

MUSIC CENTER
Γ. AΓΓEΛIΔHΣ-X. ΔEKIΔHΣ OE
EΛEYΘEPIOY BENIZEΛOY 39 A
681 32 AΛEΞANΔPOYΠOΛH
25510 28053

TI AMO MUSIC STORE
(ΔIΣKOΠΩΛEIO XATZHΔHMHTPHΣ ΓIΩPΓOΣ)
YΨHΛANTOY 4
853 00 KΩΣ
22420 23815

TΣAΓKAPAKHΣ MAPIOΣ
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
AΓIΩN ΠANTΩN 4 KEPKYPA
491 31 KEPKYPA
26610 24860

AΘANAΣIOΣ AΘANAΣIOY
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
ΠAPAMYΘIA ΘEΣΠPΩTIAΣ
T K 462 00
26660 225666

APIΩN
(ΔIΣKOΠΩΛEIO)
EMAN. ΠAΠΠA 1
661 32 ΔPAMA

25210 23762