ετε

Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση

Κατόπιν ενεργειών και κινητοποιήσεων της ΠΟΘΑ και των σωματείων μελών της ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση τα νέα μέτρα στήριξης για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού. Αναλυτικότερα από Δελτίο Τύπου που μας έστειλε η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος:

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ.

”Καλλιτέχνες, δηµιουργοί και επαγγελµατίες της τέχνης και του πολιτισµού, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι από 13.5.2020 έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού. Τα μέτρα αφορούν τους ήδη εγγεγραμένους στο Μητρώο Καλλιτεχνών και όσους θα εγγραφούν μέχρι 10 Ιανουαρίου 2021. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ ανά μήνα) θα καταβληθεί κατόπιν υποβολής αιτήσεως. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 121 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ: Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών προς τους Oργανισµούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις Άρθρο 121 Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης επαγγελµατιών της τέχνης και του πολιτισµού 1. Καλλιτέχνες, δηµιουργοί και επαγγελµατίες της τέχνης και του πολιτισµού, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι από 13.5.2020 έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), για τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο του 2020. 2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά µήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε εργοδότη ή δεν λαµβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισµό ΑπασχόλησηςΕργατικού Δυναµικού κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος. 3. Η αποζηµίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων των, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα. 4.α) Για την καταβολή της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, τα πρόσωπα της παρ. 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ειδικού µηχανισµού στήριξης των εργαζοµένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. β) Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διενεργείται έλεγχος διασταύρωσης των στοιχείων που τηρούνται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα, artandcultureprofessionals.services.gov.gr, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ και στους συναρµόδιους φορείς. 5. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισµό. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των ανωτέρω δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, να παρατείνεται ηισχύς του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται ειδικότερα ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρµογή του παρόντος. 8. Η ισχύς του παρόντος άρχεται την 1η.11.2020.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ. Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΔΡΑΙΟΣ.

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 3ης Σεπτεμβρίου 18, 2ος γραφείο 3 T.K.10431, Αθήνα.

 Τηλ.: 210/8238335. FAX: 210/8238336 – E-mail:ete@otenet.gr

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ