Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» με MIS 5051043 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τη Λυρική

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακού σχεδιασμού και διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακού σχεδιασμού και διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ταχ. Διεύθυνση:
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364 Τ.Κ. 17674
Τηλ: 213-0885

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Καλλιθέα, 28-05-2020

αρ.πρωτ.: 1937 / 28-05-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακού σχεδιασμού και διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020

Το Δ.Σ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ),

Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος την Πράξη με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2273/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 2. Τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α ́ 206), παρ. 4 του άρθρου 6, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.24 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α 54/14-03-2012) και όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παράγραφο 5β) αα του άρθρου 44 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-04-2012) καθώς επίσης και την παράγραφο 8 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παράγραφος 3 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014)

1

 1. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Τ ο υπ ́ αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/ Β / 31-12-2018) Τροποποίηση και αντικατάσταση της YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 4. Το υπ ́ αριθμ. 687/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16.11.2018 ΦΕΚ ορισμού του Δ.Σ. και Διόρθωση Σφάλματος,

ΦΕΚ 738/τ.ΥΟΔΔ/12.12.2018) υπουργική απόφαση, το υπ ́ αριθμ. 1111/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30.12.2019 ΦΕΚ διορισμού Προέδρου του Δ.Σ. και το υπ ́ αριθμ. 83/ΥΟΔΔ/05.02.2020 ΦΕΚ διορισμού του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και τον ν. 4415/2016, με το οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του ιδρυτικού νόμου 2273/1994 της ΕΛΣ ως προς τις αρμοδιότητες του Καλλιτεχνικού Διευθυντή

 1. Τη με αριθμό 452/29-10-2019 Πρόσκληση με ημερομηνία 29-10-2019, και με Κωδικό: ΣυΔΝΑ_06 (α/α ΟΠΣ: 3796 και ID: 6775) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Συ.Δ.Ν.Α. για την υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ»2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις» (ΑΔΑ: 67Ψ246ΜΟΞ9-Ψ1Ω).
 2. Το με ID: 81540 / 17-01-2020 – ώρα 11:33 π.μ Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» (κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5051043) προς τον Ε.Φ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον».
 3. Την υπ ́ αρ. πρωτ. 216/10-03-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» στο Ε.Π. «Αττική»
 4. Την υπ ́ αρ. πρωτ. 86/20-3-2020 Απόφαση του ΔΣ της ΕΛΣ (ΑΔΑ:ΨΠΡΩ469ΗΓΨ-Θ7Ν) για επιχορήγηση για εκτέλεση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 Πράξης «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις»
 5. Την από 21/05/2020 σχετική Εισήγηση του Υπεύθυνου Έργου
 6. Την υπ’ αριθμ. 119 Aπόφαση του ΔΣ της ΕΛΣ περί έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερεις (4) ελεύθερους επαγγελματίες για τις ανάγκες της ΠράξηςΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή αιτήματος προς σύναψη μίας εκ των τεσσάρων (4) συμβάσεων

2

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη των αναγκών συντονισμού και διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη συνέχεια.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση από την ΕΛΣ μιας δέσμης εκδηλώσεων και δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα για 250.000 ωφελούμενους, που είναι κάτοικοι ή επισκέπτες των Δήμων Καλλιθέας, Παλ. Φαλήρου και Αλίμου.

Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις και δράσεις θα λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο (2020-2022) στις αρχές του καλοκαιριού (αν είναι εφικτό Ιούνιο) και θα διαρκούν τρεις ημέρες. Εξαίρεση αποτελεί η Δράση «Booklover’s Point» που θα υλοποιείται από τον Οκτώβριο έως το Φεβρουάριο για το 2020-21 και το 2021-22 ενώ η δράση για το 2022 θα υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις (4) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, για κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043.

Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες θα υποστηρίζουν τους διοικητικούς μηχανισμούς της ΕΛΣ, παρέχοντας επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε ζητήματα οργάνωσης της υλοποίησης και διαχείρισης της Πράξης, καθώς και καθοδήγηση επί εξειδικευμένων τεχνικών ζητημάτων. Τα στελέχη της ΕΛΣ και ο Υπεύθυνος Έργου με την ενίσχυση των 4 εξειδικευμένων μελών της Ομάδας Έργου, έκτακτου προσωπικού (2 Συντονιστών και 2 Οικ. Διαχειριστών), θα αναλάβουν το έργο της επιλογής και του συντονισμού των 200 και πλέον καλλιτεχνών, της υποστήριξης της παραγωγής των παραστάσεων και της τήρησης των διαδικασιών για την επιλεξιμότητα των δαπανών, καθώς και τον απολογισμό αυτών και του φυσικού αντικειμένου στη Διαχειριστική Αρχή. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνατότητες των διοικητικών μηχανισμών της ΕΛΣ στον αναλυτικό σχεδιασμό, την οργάνωση της διαχείρισης της Πράξης, καθώς και στην υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

Πιο αναλυτικά, οι 2 Συντονιστές θα επιφορτιστούν ενδεικτικά με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 •   Ανεύρεση και επικοινωνία με τους καλλιτέχνες
 •   Συντονισμός των ομάδων καλλιτεχνών ανά εκδήλωση και δράση
 •   Ανεύρεση χώρου και χρόνου προβών
 •   Παρακολούθηση προβών και επίλυση ζητημάτων
 •   Επικοινωνία και συντονισμός με του λοιπούς συντελεστές των παραστάσεων (σκηνοθέτης,σκηνογράφος και τεχνικό προσωπικό)
 •   Καταγραφή αναγκών υλικών, κοστουμιών κλπ εκάστης των παραστάσεων
 •   Έρευνα αγοράς και εξεύρεση των υλικών των παραστάσεων
 •   Συντονισμός όλων των συντελεστών με τους αναδόχους των υποέργων
 •   Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου Υποέργων
 •   Επικοινωνία με τους Δήμους και ευθύνη ανεύρεσης χώρων για την υλοποίηση τωνπαραστάσεων
 •   Εποπτεία και επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την υλοποίηση των παραστάσεων (τριήμερο

εκδηλώσεων)

 •   Προετοιμασία αναφορών φυσικού αντικειμένου
 •   Τήρηση φακέλων αρχείου Φυσικού αντικειμένου του Έργου

3

Οι 2 Οικ. Διαχειριστές θα επιφορτιστούν ενδεικτικά με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 •   Συντονισμός, επικοινωνία και έλεγχος εγγράφων και τιμολογίων αναδόχων έργου
 •   Προετοιμασία εγγράφων οικονομικού περιεχομένου, υποστήριξη αναρτήσεων, ευθύνητήρησης θεσμικού πλαισίου εκτέλεσης δαπανών
 •   Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών
 •   Ευθύνη παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου Υποέργων
 •   Προετοιμασία Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και δείγματος ελέγχου
 •   Ευθύνη προετοιμασίας όλων των λοιπών ζητούμενων στοιχείων από το ΟΠΣ
 •   Ευθύνη προετοιμασίας όλων των εγγράφων του Έργου προς την οικονομική υπηρεσία
 •   Τήρηση φακέλων αρχείου οικονομικού αντικειμένου του ΈργουΑνά μήνα οι Εξωτερικοί Συνεργάτες θα υποχρεούνται να υποβάλουν για έγκριση από την ΕΛΣ, μηνιαία έκθεση προόδου, όπου θα αποτυπώνονται τα συγκεκριμένα έργα-ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί την αντίστοιχη περίοδο.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη διαχειριστική και οικονομική υποστήριξη της Πράξης οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Εξωτερικοί Συνεργάτες, θα πρέπει να διαθέτουν:

Α) Για τη θέση των 2 Συντονιστών:

 •   Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού
 •   Επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό ή/ και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων πολιτιστικού περιεχομένου 12 μηνών κατ’ ελάχιστον
 •   Αποδεδειγμένα γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 κατ’ ελάχιστον
 •   Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύουΤα παραπάνω αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.

  Συνεκτιμώμενα (βαθμολογούμενα) Προσόντα

 •   Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα υλοποίησης φυσικού αντικειμένου Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κατά την τελευταία πενταετία (2015- 2020). Ο μέγιστος αριθμός μηνών βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη, είναι οι εικοσιπέντε (25) μήνες πλέον των 12 προαπαιτούμενων. Για κάθε μήνα εμπειρίας, ο υποψήφιος λαμβάνει δύο (2) μόρια, με μέγιστο τα πενήντα (50) μόρια. Θα εκτιμηθεί αν η εμπειρία σχετίζεται με θέματα διοργάνωσης πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
 •   Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ. Ο υποψήφιος με μεταπτυχιακό τίτλο λαμβάνει είκοσι (20) μόρια.
 •   Δομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του Υποψηφίου και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από τη συνέντευξη είναι τριάντα (30) μόρια.Β) Για τη θέση των 2 Οικ. Διαχειριστών:

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον

page4image2826768512

4

ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού

 •   Επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση οικονομικού αντικειμένου ΕυρωπαϊκώνΣυγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων πολιτιστικού περιεχομένου 12 μηνών κατ’ελάχιστον
 •   Αποδεδειγμένα γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 κατ’ ελάχιστον
 •   Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα:α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύουΤα παραπάνω αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.

  Συνεκτιμώμενα (βαθμολογούμενα) Προσόντα

 •   Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κατά την τελευταία πενταετία (2015- 2020). Ο μέγιστος αριθμός μηνών βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη, είναι οι εικοσιπέντε (25) μήνες πλέον των 12 προαπαιτούμενων. Για κάθε μήνα εμπειρίας, ο υποψήφιος λαμβάνει δύο (2) μόρια, με μέγιστο τα πενήντα (50) μόρια.
 •   Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ. Ο υποψήφιος με μεταπτυχιακό τίτλο λαμβάνει είκοσι (20) μόρια.
 •   Δομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του Υποψηφίου και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από τη συνέντευξη είναι τριάντα (30) μόρια.Σημειώνεται πως:
 1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση στην οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να υπάρχει πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Το επίπεδο της ξένης γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ
 4. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης ή με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη ή με συμβάσεις εργασίας ή με συμβάσεις έργου που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως να έχουν απαλλαγεί αυτών ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία

page5image2784318512

5

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι μέχρι τις 20.12.2022 και οι Εξωτερικοί Συνεργάτες καλούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, από την υπογραφή της σύμβασης έργου, μέχρι και το τελικό κλείσιμό της.

Η ΕΛΣ δύναται, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση και απόφαση του ΔΣ ΕΛΣ, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση που θα υπογραφεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς να υποχρεωθεί σε αποζημίωση προς τους Εξωτερικούς Συνεργάτες.
Επίσης, η ΕΛΣ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων. Η σύναψη της σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες της Πράξης και την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών των Εξωτερικών Συνεργατών ορίζεται η έδρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα) ή και εξ αποστάσεως, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπευθύνου της Πράξης και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες της Πράξης.

4. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η συνολική αμοιβή κάθε Εξωτερικού Συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των ογδόντα ενός χιλιάδων ευρώ (€ 81.000,00) συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα, συνδεόμενη με την κατάθεση από πλευράς κάθε Εξωτερικού Συνεργάτη της μηνιαίας έκθεσης προόδου, στην οποία θα περιγράφονται οι συγκεκριμένες ενέργειές του στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με όσα ορισθούν στη σύμβαση και ειδικότερα μετά από πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του παραχθέντος έργου, την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή και εφόσον υπάρχει το διαθέσιμο ποσό στον λογαριασμό της Πράξης.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (www.nationalopera.gr) και στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο της «Διαύγεια».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την περιγραφή του έργου και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση με τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά:

1. Έντυπο Υποβολής Αίτησης (σύμφωνα με το πρότυπο στο Παράρτημα)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα ζητούμενα προσόντα (αντίγραφα τίτλων σπουδών, πτυχίο ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις, συμβάσεις κλπ)
4. Στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα (αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις, συμβάσεις κλπ)

Ως τρόπος υποβολής ορίζεται η αποστολή σε συστημένο φάκελο ταχυδρομικά ή με κούριερ στη διεύθυνση της ΕΛΣ και στην αποκλειστική προθεσμία που αναφέρεται παρακάτω. Ο φάκελος πρέπει να είναι σφραγισμένος και να αναγράφει τα εξής στοιχεία:

page6image2825895536

6

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, ΤΚ 17674, Καλλιθέα (όροφος 5Α)
Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043
Για τη θέση Συντονιστή/Οικ. Διαχειριστή
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 09-06-2020 και ώρα 14:00

Οι σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να έχουν παραληφθεί από την ΕΛΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, αποδεικνυόμενης της εμπρόθεσμης κατάθεσης από τον αριθμό Πρωτοκόλλου. Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής και καταχώρησης στο πρωτόκολλο της ΕΛΣ. Δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται άνευ άλλου τινός: α) Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά β) Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή των αιτήσεων που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με τα αιτούμενα με την παρούσα Πρόσκληση προσόντα και εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα:

page7image2835633168 page7image2835633456

Κριτήρια Αξιολόγησης Απαιτούμενα Προσόντα

Μέγιστη Βαθμολογία

page7image2835641632 page7image2835641920

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού

 Επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό ή/ και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων πολιτιστικού περιεχομένου 12 μηνών κατ’ ελάχιστον

 Αποδεδειγμένα γνώση ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2 κατ’ ελάχιστον

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Κριτήρια Συμμετοχής ή Απόρριψης της αίτησης

Συνεκτιμώμενα (βαθμολογούμενα) Προσόντα

 Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα υλοποίησης φυσικού αντικειμένου (Συντονιστές) / διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου (Οικονομικοί Διαχειριστές) συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών

50

7

προγραμμάτων κατά την τελευταία πενταετία (2015-2020). Ο μέγιστος αριθμός μηνών βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη, είναι οι εικοσιπέντε (25) μήνες. Για κάθε μήνα εμπειρίας, ο υποψήφιος λαμβάνει δύο (2) μόρια, με μέγιστο τα πενήντα (50) μόρια. Θα εκτιμηθεί αν η εμπειρία σχετίζεται με θέματα διοργάνωσης πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

20

 Δομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του Υποψηφίου και το αντικείμενο του υπό
ανάθεση έργου.

30

ΣΥΝΟΛΟ 100

Ειδικότερα, κατά το προκριματικό στάδιο, η ορισμένη για το λόγο αυτό τριμελής Επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις ως προς τα απαραίτητα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω βάσει των υποβληθέντων στοιχείων. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται, θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Τα συνεκτιμώμενα προσόντα αξιολογούνται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται. Η αξιολόγηση των αιτήσεων βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ελέγξει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων ως προς τα Απαιτούμενα και Επιπρόσθετα Προσόντα, πλην της Συνέντευξης. Ακολούθως θα συντάξει σχετικό πρακτικό, το οποίο θα προωθηθεί προς έγκριση στο Δ.Σ. και στο οποίο θα αναφέρονται α) οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής σε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Α) με φθίνουσα σειρά κατάταξης, β) οι υποψήφιοι που προτείνονται προς απόρριψη για οποιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας τη σχετική αιτιολογία.

Επί του προσωρινού αυτού πίνακα, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ., οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις αυτές όπως ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Οι ενστάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με κούριερ, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ (5Α όροφος), Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 1937/28-05-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολή Ένστασης, και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του τριήμερου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ε.Λ.Σ της παραλαβής και καταχώρησης και όχι από τον ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας

page8image2836607936 page8image2836608224

8

των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην Ε.Λ.Σ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται.

Αφού παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων και κατόπιν αξιολόγησης αυτών, θα καταρτιστεί νέος ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Β) με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης, κατά του οποίου δεν υποβάλλονται πλέον ενστάσεις. Οι υποψήφιοι του ως άνω πίνακα θα καλούνται με σχετική Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Σ, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, για Συνέντευξη. Σε περίπτωση που Υποψήφιος δεν παρουσιαστεί για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, δεν δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης. Σε περίπτωση ισχύος περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών κατά την προβλεπόμενη ημέρα της συνέντευξης αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης (Skype). Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν λογαριασμό για επικοινωνία μέσω Skype.

Με το πέρας των Συνεντεύξεων, η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Γ), όπου θα αναγράφονται επιπλέον για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε στη συνέντευξη ή λόγοι τυχόν αποκλεισμού.
Ο Τελικός Πίνακας Υποψηφιοτήτων είναι οριστικός και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Σ. και στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Πίνακες καταρτίζονται αποκλειστικά βάσει των βαθμολογούμενων προσόντων για τη θέση.

Η Ε.Λ.Σ. δύναται να προβεί στην ανάθεση και σύναψη των σχετικών συμβάσεων μετά την ανάρτηση του ως άνω οριστικού πίνακα. Στη διακριτική ευχέρεια της Ε.Λ.Σ συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και σύναψη ή μη σύμβασης, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, πλήρωση κενής θέσης ή πλήρωση θέσης που κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο, δύναται να πραγματοποιηθεί με επιλαχόντες από τον οριστικό Τελικό Πίνακα Υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης και κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Σ και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια».
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση digitalarchive@nationalopera.gr

Η Πρόεδρος ΔΣ – ΕΛΣ Βένια Παπαθανασοπούλου

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» με MIS 5051043 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

page10image2835839808

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Email:

Skype:

page10image2835849936

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

page10image2835852400page10image2835852688page10image2835852976

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ- H/Y

page10image2835855888page10image2835856176page10image2835856464 page10image2835856752 page10image2835857040page10image2835857328 page10image2835857616 page10image2835858160

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ ΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (μήνες & ημέρες)

page10image2835879152 page10image2835879440 page10image2835879728 page10image2835880016 page10image2835880304 page10image2835880592 page10image2835880880page10image2835881168 page10image2835881456 page10image2835881744 page10image2835882032 page10image2835882320 page10image2835882608 page10image2835882896page10image2835883600 page10image2835883792page10image2835884080

1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αντίγραφο πτυχίου
3. Αντίγραφο πτυχίου αγγλικών
4. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
5. Βεβαιώσεις/Συμβάσεις απασχόλησης σε διοίκηση/διαχείριση

page10image2835904032page10image2835904320page10image2835904608page10image2835904896

συγχρηματοδοτούμενων έργων 6. …………….

page10image2835910080page10image2835910368

Ημερομηνία
Ο αιτών/Η αιτούσα …………………………..

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ