Πληρωμές δικαιωμάτων στα μέλη της ΕΥΕΔ από 16 έως 27 Μαρτίου 2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληρωμές δικαιωμάτων στα μέλη της ΕΥΕΔ
Η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων – ΕΥΕΔ, ανταποκρινόμενη στο σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας της στο να διασφαλίσει την είσπραξη και απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων στους δημιουργούς και δικαιούχους που είναι μέλη της, προβαίνει στην πληρωμή δικαιωμάτων η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 27 Μαρτίου 2020.

Τα δικαιώματα, μετά την αφαίρεση της προμήθειας της ΕΥΕΔ, ανέρχονται στο ποσό των 3.406.701,22 €, έχουν τιμολογηθεί κατά το χρονικό διάστημα που αφορά έως τη Β’ Διανεμητική Περίοδο 2019 βάσει κανονισμού διανομής, εισπραχθεί πλήρως έως τις 31.10.2019 και αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες χρήσης μουσικής:

Δημόσια Εκτέλεση
Συναυλίες
Μηχανική αναπαραγωγή
Τηλεοπτική μετάδοση
Ραδιοφωνική μετάδοση
Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και ποσό 1.077.242,12 €, το οποίο έχει ήδη πιστωθεί ως έναντι πληρωμής τηλεοπτικών δικαιωμάτων και αναδιανέμεται βάσει προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών (playlists).

Οι εκκαθαρίσεις θα ξεκινήσουν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα μέλη, στις 11 Μαρτίου 2020 και θα αναφέρουν τις κατηγορίες χρήσης μουσικής και τα αναλογούντα δικαιώματα.

Οι πληρωμές δικαιωμάτων θα συνεχιστούν έως τις 27 Μαρτίου 2020. Τα μέλη της ΕΥΕΔ που έχουν υποχρέωση έκδοσης παραστατικού, θα λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και sms ειδικότερες προσωποποιημένες ειδοποιήσεις, για την προσέλευσή τους στα γραφεία της ΕΥΕΔ.

Ο Προσωρινός Διαχειριστής

Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ