Eπιστολή με εκατοντάδες υπογραφές προς την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Σας επισυνάπτουμε επιστολή προς την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και υπογράφουμε ως Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος μαζί με άλλα Σωματεία και 162 επαγγελματίες μουσικούς που εργάζονται στο χώρο.

Η συγκεκριμένη επιστολή καταδεικνύει τη καταχρηστική πρακτική της Ε.Λ.Σ. στα Συγγενικά Δικαιώματα των μουσικών και θέτει τα αιτήματα των μουσικών προς τη Διοίκησή της.

Αθήνα, 23-6-2021

Αξιότιμε κ. Κουμεντάκη,

Κατ’αρχάς, στόχο της παρούσας επιστολής μας συνιστά πρωτίστως η αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση των ζητημάτων που έχουν γεννηθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς και η ενημέρωσή σας ως προς τις απόψεις μας και θέσεις μας σχετικά. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συνεργασία του Οργανισμού σας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, των ερμηνευτών – εκτελεστών συμπεριλαμβανομένων, πρέπει να δομείται επί τη βάσει του διαλόγου και σε κάθε περίπτωση της συνεκτίμησης των θέσεων και απόψεων των εμπλεκομένων μερών.

Η παρούσα τελεί σε συνέχεια διαβημάτων είτε μεμονομένων μουσικών (ερμηνευτών – εκτελεστών) είτε ενώσεων καλλιτεχνών προς το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» (για λόγους συντομίας εφεξής ΕΛΣ), το οποίο εκπροσωπείτε νόμιμα, αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν ανακύψει συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας τόσο κατά την τρέχουσα όσο και κατά την παρελθούσα καλλιτεχνική περίοδο για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση παραστάσεων παρουσία κοινού.

Στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας μετά την πανδημία και προς αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών για τις καλλιτεχνικές παραγωγές συνεπεία αυτής η ΕΛΣ προέβη:

 1. Στη δημιουργία της on demand πλατφόρμας GNO TV, η οποία συνιστά κατ’ ουσίαν τηλεοπτική μετάδοση παραστάσεων δια διαδικτύου, έναντι καταβολής αντιτίμου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον χρήστη – κοινό κατά την είσοδό του στην πλατφόρμα.
 2. Στην προβολή μέσω αυτής τόσο παραστάσεων παραγωγής της ΕΛΣ παρελθόντων ετών όσο και νέων παραγωγών, οι οποίες πραγματοποιούνται ειδικά για να προβληθούν μέσω της πλατφόρμας.

Ως προς τους συμμετέχοντες μουσικούς (εκτελεστές–ερμηνευτές) και λοιπούς συντελεστές των παραστάσεων, παλαιών και νέων, παρατηρούμε κατ’ αρχάς ότι δεν έλαβε χώρα καμία ενημέρωση προ της δημιουργίας της ως άνω πλατφόρμας, προκειμένου να εξετασθούν τα ανακύπτοντα ζητήματα τόσο ως προς τις υφιστάμενες συμβάσεις για τις παλαιές παραγωγές, όσο και ως προς τις νέες συμβάσεις για τις παραγωγές, οι οποίες πραγματοποιούνται ειδικά για προβολή στην πλατφόρμα.

Τα ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν αφορούν στα συγγενικά δικαιώματα των ερμηνευτών–εκτελεστών των παραγωγών, την εμπορική εκμετάλλευση των παραστάσεων, την προβολή τους μέσω της πλατφόρμας έναντι αντιτίμου ή μη, τη διάρκεια παραμονής έκαστης παραγωγής στην πλατφόρμα και άρα δυνατότητας προβολής και παρακολούθησης αυτής από τους χρήστες κοκ.

Παρατηρούμε, περαιτέρω, ότι η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση των υπό κρίση ζητημάτων ποικίλει ανά παραγωγή. Κρίνεται σκόπιμο, για λόγους αντιμετώπισης ομοειδών θεμάτων, να προβούμε στην κατηγοριοποίηση σε παλαιές και νέες παραγωγές, δεδομένου ότι οι συμβάσεις των παλαιών παραγωγών είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα δεδομένα προ της πανδημίας, ενώ οι συμβάσεις που αφορούν στις νέες παραγωγές οφείλουν σε κάθε περίπτωση να λάβουν υπ’ όψιν τα δεδομένα που διαμορφώνονται στο έντονα ψηφιοποιημένο περιβάλλον συνεπεία της πανδημίας και να προβούν σε αντιμετώπιση των διαφόρων ως άνω ζητημάτων με τρόπο σαφή και ενιαίο.

Κατ’ ακολουθίαν, ανεξάρτητα από τα επιμέρους οριζόμενα στις συμβάσεις των παλαιών παραγωγών, δεδομένου ότι η προβολή μέσω της πλατφόρμας συνιστά τηλεοπτική προβολή δια διαδικτύου και σε κάθε περίπτωση δύναται να θεωρηθεί ότι συνιστά εμπορική εκμετάλλευση,οφείλετε κατ’ αρχάς και προ του «ανεβάσματος» κάθε παλαιάς παράστασης στην πλατφόρμα να λάβετε τη σύμφωνη γνώμη απάντων των ερμηνευτών– εκτελεστών και να ορίσετε, εάν δεν προκύπτει σαφώς από την σύμβασή τους, εύλογη και ενιαία αμοιβή των ερμηνευτών–εκτελεστών, ανάλογη μάλιστα με το χρόνο παραμονής της παράστασης στην πλατφόρμα και στη διάθεση των χρηστών.

Ως προς τις νέες παραγωγές, θα πρέπει κατ’ αρχάς να προβλέπεται σε όλες τις συμβάσεις με τρόπο σαφή και ορισμένο ο τρόπος εκμετάλλευσης της παράστασης, καθώς και να παρέχεται

η ρητή 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

άδεια, για συγκεκριμένο – εύλογο χρόνο, εκάστου ερμηνευτή–εκτελεστή ως προς: την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσής του σε υλικό φορέα,

την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή εκτέλεσής του,

τη διανομή στο κοινό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, καθώς και τον τρόπο ή τους τρόπους διανομής,

την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης,

τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και την παρουσίαση στο κοινό του υλικού φορέα της εγγραφής της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσης,

την παρουσίαση στο κοινό της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση,

τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος.

Ειδικά για τους ερμηνευτές–εκτελεστές, οι οποίοι δεν έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με την ΕΛΣ, αλλά συνεργάζονται με αυτή ανά παραγωγή με σύμβαση έργου, απαιτείται να προσδιορισθεί εύλογη αμοιβή για την εγγραφή και προβολή των παραγωγών, αφού ληφθεί υπ’ όψιν ο εξαρχής προβλεπόμενος χρόνος παραμονής εκάστης

παραγωγής στην πλατφόρμα προς προβολή. Επιπλέον, απαιτείται να ορισθεί πρόσθετη αμοιβή για τυχόν μελλοντική προβολή, ήτοι πέραν της ήδη προγραμματισμένης.

Σε συνέχεια επομένως, των προεκτεθέντων:

 •   Θεωρούμε κατ’ αρχάς παράνομη και αντισυμβατική τη μη καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τις παλαιές παραγωγές, δεδομένου ότι ουδείς είχε προβεί σε παραχώρηση των δικαιωμάτων εγγραφής και μετάδοσης για εμπορικό σκοπό χωρίς πρόσθετη αμοιβή (Λευκό Ρόδο).
 •   Τόσο για τις παλαιές όσο για τις νέες παραγωγές, κρίνουμε επιβεβλημένο να ορίζεται με σαφήνεια και εκ των προτέρων ο χρόνος παραμονής εκάστης στην πλατφόρμα. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα ο χρόνος παραμονής στην πλατφόρμα κυμαίνεται από πέντε (5) έως δέκα (10) μήνες! Θεωρούμε κατ’ αρχάς ότι η παραμονή στην πλατφόρμα εκάστης παράστασης για χρονική διάρκεια άνω του ενός (1) μηνός υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να λογιστεί ως μία (1)
 •   Δεδομένου ότι οι τρέχουσες παραγωγές στοχεύουν αποκλειστικά στην προβολή μέσω της πλατφόρμας της GNO TV, προτείνουμε η αμοιβή ανά μήνα παραμονής στην πλατφόρμα να ανέλθει στο ποσό των 250,00 Ευρώ Ο

  οποία να διπλασιάζεται εάν ο χρόνος παραμονής ανέλθει στους δέκα μήνες. GNO tv

 •   Κατ’ακολουθίαν, θεωρούμε επιβεβλημένο να τροποποιηθούν ανάλογα σύμφωνα με τα προεκτεθέντα όλες οι ήδη συναφθείσες συμβάσεις που αφορούν σε νέες παραγωγές.
 •   Τέλος και σε κάθε περίπτωση αρνούμαστε να συμπεριληφθεί στις υπό κατάρτιση συμβάσεις για τις προσεχείς παραγωγές, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν παρουσία κοινού, όρος παραχώρησης στην ΕΛΣ χωρίς επιφύλαξη της άδειας εγγραφής της ερμηνείας των συμμετεχόντων ερμηνευτών-εκτελεστών σε φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας και περαιτέρω εκμετάλλευσης και παρουσίασης των μαγνητοσκοπημένων παραστάσεων στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του φορέα για διάστημα τριών (3) ετών. Αντί αυτού προτείνουμε να συμπεριληφθεί η υποχρέωση της ΕΛΣ να καταβάλει εύλογη και ενιαία αμοιβή για την τυχόν περαιτέρω εκμετάλλευση και παρουσίαση των μαγνητοσκοπημένων παραστάσεων στο διαδίκτυο

page3image2375131280

τηλεοπτική/ραδιοφωνική προβολή. (Παραγωγές Μικάδος, ο πρίγκιπας Ιβάν,

page3image2375139712

Σατανερί, Το λυκόφως των χρεών).

καθαρά (Cornelian Secret,

θάνατος του Άντονυ, Human Behaviour). Για τις παλαιές παραγωγές, προτείνεται

αντίστοιχα πρόσθετη αμοιβή ισάξια με την αμοιβή του εκάστοτε ερμηνευτή-

εκτελεστή για την παραγωγή στην φυσική της μορφή ανά πεντάμηνο παραμονής, η

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν συμβάσεις μουσικών από παραγωγές του

που δεν εμπεριέχουν όρους σχετικούς με εγγραφή, μαγνητοσκόπηση και

αναπαραγωγή της ερμηνείας τους, ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις που για την ίδια

παραγωγή οι μουσικοί υπογράφουν εντελώς διαφορετικές συμβάσεις.

και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του φορέα κατ’mαντιστοιχία των ισχυόντων για την ραδιοτηλεοπτική μετάδοση.

Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στη διάθεσή σας και περιμένουμε την επίσημη θέση σας ως προς τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα ζητήματα.

Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Δ. Αρσένη.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ/ΟΝΤΕΣ

 1. Κλεόδωρος Αγόρας, Μουσικός Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών
 2. Γιάννης Αγρανιώτης, Ελεύθερος επαγγελματίας
 3. Ειρήνη Αμανατιάδου, Ελεύθερη επαγγελματίας, τέτττιξ
 4. Γιώργος Αρνής, Μουσικός Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων
 5. ARTéfactsensemble
 6. Άρτεμις Βαβάτσικα, Ελεύθερη επαγγελματίας
 7. Θεόδωρος-Ηλίας Βαζάκας, Ελεύθερος επαγγελματίας, ARTéfacts ensemble
 8. Δημήτρης Βάμβας, Μουσικός ΚΟΑ
 9. Μάνος Βεντούρας, Ελεύθερος επαγγελματίας, Ergon Ensemble, Ventus Ensemble
 10. Διονύσης Βερβιτσιώτης, Ελεύθερος επαγγελματίας
 11. Σπυρίδων Βέργης, Ελεύθερος επαγγελματίας, Ventus Ensemble
 12. Μιχάλης Βρέττας, Ελεύθερος επαγγελματίας
 13. Αντιγόνη Γαϊτάνα, Ελεύθερος επαγγελματίας
 14. Νίκος Γαλενιανός, Ελεύθερος επαγγελματίας, τέτττιξ
 15. Ιωάννα Γανίτη, Ελεύθερη επαγγελματίαςμ
 16. Ναταλία Γεράκη, Ελεύθερη επαγγελματίας
 17. Γιάννης Γεωργιάδης, Μουσικός Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων
 18. Γιούλα Γιαννάκη, Ελεύθερη επαγγελματίας

19.Κώστας Γιοβάνης, Μουσικός Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων
20. Δημήτρης Γκόγκας, Μουσικός ΚΟΘ, Ventus Ensemble
21. Χρήστος Γρίμπας, Μουσικός ΚΟΘ
22. Ηλίας Γυφτονικολός, Ελεύθερος επαγγελματίας
23. Άννα Δερμάνη, Μουσικός ΕΛΣ
24. Παναγιώτης Δημόπουλος, Ελεύθερος επαγγελματίας
25. Μιχάλης Διακογιώργης, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
26. Γιώργος Δούσσος, Ελεύθερος επαγγελματίας
27. Αλέξανδρος Δρυμωνίτης, Ελεύθερος επαγγελματίας
28. Μαριλένα Δωρή, Ελεύθερη επαγγελματίας
29. Πάτρικ Έβανς, Μουσικός ΟΛΣ
30. Ergon Ensemble
31. Γιώτα Ευταξία, Ελεύθερος επαγγελματίας
32. Κωνσταντίνος Ζαμπούνης, Ελεύθερος επαγγελματίας
33. Μανώλης Ζαραφωνίτης, Μουσικός Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών
34. Οδυσσέας Ζαφειρόπουλος, Μουσικός Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων 35. Παναγιώτης Ζιάβρας, Μουσικός ΟΛΣ, τέτττιξ
36. Κώστας Ζιγκερίδης, Ελεύθερος επαγγελματίας
37. Βαγγέλης Ζωγράφος, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
38. Ανδρέας-Ρολάνδος Θεοδώρου, Μουσικός ΚΟΑ, Ergon Ensemble

39. Λητώ Θώμου, Ελεύθερη επαγγελματίας
40. Ντόριαν Ιντρίζι, Μουσικός ΕΛΣ
41. Θεοδώρα Ιορδανίδου, Μουσικός Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών
42. Νίκος Ιωακείμ, Ελεύθερος επαγγελματίας, τέτττιξ
43. Αλέξανδρος Ιωάννου, Ελεύθερος επαγελματίας, ΚΩΘ
44. Ιάσων Ιωάννου, Ελεύθερος επαγελματίας
45. Θοδωρής Ιωσηφίδης, Ελεύθερος επαγγελματίας
46. Αλκιβιάδης Καμινάρης, Ελεύθερος επαγγελματίας
47. Τάκης Καπογιάννης, Μουσικός ΚΟΑ
48. Βαλάντης Καπουρελάκος, Ελεύθερος επαγγελματίας
49. Γιάννης Καραγιαννίδης, Μουσικός ΟΛΣ
50. Αλέξιος Καραϊσκάκης-Νάστος, Ελεύθερος επαγγελματίας
51. Χαράλαμπος Καρασαββίδης, Μουσικός ΟΛΣ
52. Λεύκη Καρποδίνη, Ελεύθερη επαγγελματίας
53. Άντζυ Κασδά, Ελεύθερη επαγγελματίας
54. Ελένη Κεβεντσίδου, Ελεύθερος επαγγελματίας
55. Γιάννης Κεραμίδης, Ελεύθερος επαγγελματίας, ΔΥ
56. Ιάσων Κεραμίδης, Μουσικός Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονάχου
57. Θοδωρής Κίτσος, Ελεύθερος επαγγελματίας, ΑΠΘ
58. Άνα Κίφου, Ελεύθερη επαγγελματίας, τέτττιξ
59. Γιώργος Κοκκινάρης, Ελεύθερος επαγγελματίας
60. Λαέρτης Κοκολάνης, Μουσικός ΚΟΑ
61. Φώτης Κόλλιας, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
62. Ηλίας Κολοβός, συνταξιούχος Μουσικός ΟΛΣ
63.Δρ. Χρήστος Κολοβός, αρχιμουσικός-βιολονίστας-ερευνητής
64. Λευκή Κολοβού, Ελεύθερη επαγγελματίας
65. Μαρίνα Κολοβού, Μουσικός ΟΛΣ
66. Χριστίνα Κολοβού, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
67. Δημήτρης Κοντός, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
68. Μιχαήλ Κοντός, Ελεύθερος επαγγελματίας
69. Θόδωρος Κοτεπάνος, Ελεύθερος επαγγελματίας
70. Δημήτρης Κοτρωνάκης, Ελεύθερος επαγγελματίας, ΔΥ
71. Δημήτρης Κούντουρας, Ελεύθερος επαγγελματίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
72. Γιώργος Κρίμπερης, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
73. Χρυσάνθη Κωνσταντινίδου, Ελεύθερη επαγγελματίας
74. Κατερίνα Κωνσταντούρου, Ελεύθερη επαγγελματίας, τέτττιξ
75. Αντώνης Λαγός, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
76. Παντελής Λαλεδάκης, Ελεύθερος επαγγελματίας
77. Χρήστος Δρούζας, Ελεύθερος επαγγελματίας
78.Γιώργος Λεωτσάκος, μουσικολόγος-μουσικοκριτικός
79. Άγγελος Λιακάκης, Μουσικός ΚΟΑ
80. Ίρις Λουκά, Μουσικός ΚΟΑ
81. Μελίνα Μακρή, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
82. Σίσσυ Μακροπούλου, Ελεύθερη επαγγελματίας, τέτττιξ
83. Αντώνης Μανιάς, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
84. Χρήστος Μαρίνος, Ελεύθερος επαγγελματίας
85. Αλέξανδρος Μαστιχιάδης, Ελεύθερος επαγγελματίας
86. Θοδωρής Μάτουλας, Μουσικός ΟΣΜ ΕΡΤ
87. Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Μουσικός ΟΛΣ
88.Μάρω Μαύτα-Κολοβού, πιανίστα, συνταξιούχος καθηγήτρια Ωδείου Αθηνών

89.Δάφνη Μέγκου, Ελεύθερη επαγγελματίας
90. Φαίδων Μηλιάδης, Μουσικός ΚΟΑ
91. Αναστασία Μηλιώρη, Ελεύθερη επαγγελματίας
92. Τάσος Μπακούρης, Μουσικός ΟΛΣ
93. Ιωάννης Μπαμπαλούκας, Μουσικός ΚΟΑ
94. Θοδωρής Μουζακίτης, Ελεύθερος επαγγελματίας
95. Σπύρος Μουρικής, Μουσικός ΚΟΑ
96. Γεράσιμος Νάσος, Ελεύθερος επαγγελματίας, ΔΥ
97. Στέφανος Νάσος, Ελεύθερος επαγγελματίας, Ergon Ensemble
98. Αθανάσιος Νικολούζος, Μουσικός Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων 99.Δημήτρης Ντακοβάνος, Μουσικός ΟΛΣ, Ergon Ensemble, Ventus Ensemble

 1. Δήμητρα Ντάση, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
 2. Ελένη Νταφέκα, Ελεύθερη επαγγελματίας
 3. Μυρτώ Ξηρουχάκη, Ελεύθερη επαγγελματίας
 4. Γιάννης Οικονόμου, Μουσικός ΚΟΑ
 5. Χάρης Παζαρούλας, Μουσικός ΚΟΑ, τέτττιξ
 6. Κώστας Παναγιωτίδης, Μουσικός ΟΛΣ, Ergon Ensemble
 7. Θεοδώρα Σάντρα Παναγιωτίδου, Ελεύθερη επαγγελματίας
 8. Χριστίνα Παντελίδου, Μουσικός ΚΟΑ
 9. Γκρέτα Παπά, Μουσικός ΚΟΘ
 10. Μιχάλης Παρασκάκης, Ελεύθερος επαγγελματίας, τέτττιξ
 11. Σταμάτης Πασόπουλος, Ελεύθερος επαγγελματίας, τέτττιξ
 12. Ρέα Πικίου, Μουσικός ΚΟΘ, τέτττιξ
 13. Αλέξης Πογρεβνόης, Ελεύθερος επαγγελματίας
 14. Άγγελος Πολίτης, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
 15. Αστέριος Πούφτης, Μουσικός ΚΟΑ
 16. Αντώνης Πρατσινάκης, Ελεύθερος επαγγελματίας, Ergon Ensemble
 17. Νικόλας Πρεβεζιάνος, Μουσικός ΟΛΣ
 18. Κωνσταντίνος Ράπτης, Ελεύθερος επαγγελματίας, ΠαΜακ
 19. Μίσλαβ Ρέζιτς, τέτττιξ, Ελεύθερος επαγγελματίας
 20. Ερατώ Ροδοπούλου, Ελεύθερη επαγγελματίας
 21. Γιάννης Ρωμανός, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ
 22. Νίκος Σαρρής, Μουσικός ΟΛΣ
 23. Ηλίας Σδούκος, Μουσικός ΟΛΣ
 24. Σεραΐνα Σεΐδου, Μουσικός ΚΟΑ
 25. Αργυρώ Σειρά, Μουσικός ΟΛΣ
 26. Δημήτρης Σέμσης, Μουσικός ΚΟΑ
 27. Κώστας Σερεμέτης, Ελεύθερος επαγγελματίας, ARTéfacts Ensemble
 28. Φραντς Σεστάνι, Ελεύθερος επαγγελματίας
 29. Μαρία Σιφναίου, Μουσικός Φιλαρμονικής Δήμου Αθηναίων
 30. Άγγελος Σιωράς, Μουσικός ΟΛΣ
 31. Παναγιώτης Σιωράς, Μουσικός ΟΛΣ
 32. Σπύρος Σουλαδάκης, Ελεύθερος επαγγελματίας
 33. Ιωάννα Σοφρώνη, Ελεύθερη επαγγελματίας
 34. Ζήσιμος Φλόρεντς Σουλκούκης, Ελεύθερος επαγγελματίας
 35. Θανάσης Σουργκούνης, Μουσικός ΚΟΘ
 36. Σταματέλα Σπίνουλα, Ελεύθερος επαγγελματίας
 37. Γιάννης Στρατάκης, Μουσικός ΕΣΟ ΕΡΤ, Ελεύθερος επαγγελματίας
 38. Γιώργος Συνοδινός, Ελεύθερος επαγγελματίας
 39. Χαράλαμπος Ταλιαδούρος, Μουσικός ΚΟΑ, Ergon Ensemble
 1. Ζαχαρίας Ταρπάγκος, Μουσικός ΟΛΣ
 2. τέτττιξ Ensemble
 3. Κώστας Τζέκος, Μουσικός ΚΟΑ, Ergon Ensemble, Ventus Ensemble
 4. Σπύρος Τζέκος, Μουσικός ΟΛΣ, ARTéfacts Ensemble, Ventus Ensemble
 5. Παναγιώτης Τζιώτης, Μουσικός ΚΟΑ, Ergon Ensemble
 6. Δημήτρης Τίγκας, Ελεύθερος επαγγελματίας
 7. Ελευθερία Τόγια, Ελεύθερη επαγγελματίας
 8. Μαρίνος Τρανουδάκης, Μουσικός ΟΛΣ
 9. Δημήτριος Δανιήλ Τραυλός, Μουσικός ΚΟΑ, Ergon Ensemble
 10. Κλειώ Τσακίρη, Μουσικός Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων
 11. Αντιγόνη Τσάλλα, Ελεύθερη επαγγελματίας
 12. Ναυσικά Τσάρα, Ελεύθερη επαγγελματίας
 13. Ειρήνη Τσικρίκη, Ελεύθερη επαγγελματίας
 14. Νίκος Τσουκαλάς, Μουσικός ΚΟΑ
 15. Εύα Φάμπα, Ελεύθερη επαγγελματίας
 16. Αγγελική Φαναριώτη, Ελεύθερη επαγγελματίας
 17. Ανδρέας Φαρμάκης, Μουσικός ΚΟΑ
 18. Γκουίντο ντε Φλάβιις, Ελεύθερος επαγγελματίας, ARTéfacts Ensemble, τέτττιξ
 19. Τάσος Φωτόπουλος, Ελεύθερος επαγγελματίας
 20. Γραμμένος Χαλκιάς, Μουσικός Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων
 21. Ιζαμπέλλα Χατζηιωάννου, Ελεύθερη επαγγελματίας
 22. Βαγγέλης Χατζησίμος, Ελεύθερος επαγγελματίας
 23. Γεράσιμος Χοϊδάς, Ελεύθερος επαγγελματίας, Ensemble 1619
 24. Διονύσης Χριστόπουλος, Μουσικός Φιλαρμονικής Δήμου Αθηναίων

Η παρούσα επιστολή προσυπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου, του Σωματείου Εκτελεστών Μουσικών της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Σωματείου Εργαζομένων Καλλιτεχνών Ορχήστρας και Χορωδίας Ε.Ρ.Τ., του Συλλόγου Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Αθηναίων, της Ένωσης Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδας, του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδας, του Συλλόγου Μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης, του Σωματείου Εργαζομένων Μουσικών Δήμου Αθηναίων, και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος.

ΠΜΣ.

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ