Έντονη διαμαρτυρία της ΠΟΘΑ για τον αποκλεισμό από την επιδότηση ανεργίας των εργαζόμενων στο Θέαμα και Ακρόαμα που έχουν Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή είναι μέλη ΑΜΚΕ

ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο Δ.ΥΠ.Α.

Υπόψιν Διοικητή κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη

Υπόψιν Νομικού Συμβούλου κ. Κάσου

Υπόψιν Νομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ-ΑΚΡΟΑΜΑ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Οι εργαζόμενοι  στο χώρο του Θεάματος – Ακροάματος καλλιτέχνες και τεχνικοί κατά βάσιν είμαστε  Μισθωτοί. Εργαζόμαστε σε  θέατρα, σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, χώρους εστίασης, μουσικές σκηνές, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ,  μουσικές παραστάσεις, συναυλίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού και γενικότερα όπου παρίσταται ανάγκη ικανοποίησης υπηρεσίας ζωντανών εμφανίσεών μας. Επίσης μόνιμα ή έκτακτα σε ραδιοτηλεοπτικά  δίκτυα και ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές. Επιπροσθέτως  μουσικοί και τραγουδιστές  εργαζόμαστε  και  σε δισκογραφικές  εταιρίες συμμετέχοντας σε ηχογραφήσεις μουσικών έργων – τραγουδιών, δίσκων και μουσικών εκδόσεων καθώς και σε ραδιοτηλεοπτικά  προγράμματα.

Η ασφάλισή μας προκύπτει από τις συμβάσεις εργασίας τις οποίες υπογράφουμε  με τους εργοδότες ανά σεζόν ή της χρονικής περιόδου της σύμβασης και την υφιστάμενη νομοθεσία.

Ως μισθωτοί προσλαμβανόμαστε από τις επιχειρήσεις και στις συμβάσεις  που συνυπογράφουμε ορίζεται  ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης και το ημερομίσθιο. Επί των δεδομένων αυτών συντάσσονται από την επιχείρηση-εργοδότη οι ΑΠΔ ασφαλιστικές περιοδικές δηλώσεις για την απόδοση εισφορών και ενσήμων.

Σε ό,τι αφορά  τις  περιπτώσεις  απασχόλησής μας και αμοιβών μας  χωρίς  πάγιο  μισθό, αλλά με εφάπαξ ποσά  από τους εργοδότες (όπως η περίπτωση εργασίας σε ένα στούντιο ηχογράφησης-συναυλία-δισκογραφική εταιρία κλπ), η νομοθεσία προβλέπει και τη χρήση  Τιμολόγιου Παροχής  Υπηρεσιών και μπορούμε  να λάβουμε  την αμοιβή μας με την έκδοση  του σχετικού παραστατικού Τ.Π.Υ, υποκείμενοι  πάντα στο ασφαλιστικό καθεστώς  ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). [Ν.1210/1981, το Ν.1296/1982, το Ν.1597/1986,  το Ν.3518/2006].

Δεν υπήρξαμε  ποτέ ασφαλισμένοι ούτε  στο ΤΕΒΕ ούτε στον  ΟΑΕΕ.

Στην περίπτωση που κάποιος αμείβεται με εφάπαξ ποσό απ’ ευθείας από τους εργοδότες  και εφόσον διαθέτει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών,  τότε επί  αυτού  ο υπολογισμός   των ημερών εργασίας ασφάλισης προκύπτει με τη διαίρεση του εφάπαξ ποσού αμοιβής με το Τ.Η. της 12ης  ασφαλιστικής κλάσης του τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  (για  μουσικούς 40,45 ευρώ) που θα ισχύει κατά το χρόνο της παρεχόμενης εργασίας.

Ειδικά όμως για τις συναυλίες και τους τραγουδιστές  (και εφόσον ο τραγουδιστής διαθέτει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) ισχύει (Ν.3518/2006 άρθρο 31 παρ.1γ). ότι ο αριθμός των ημερών ασφάλισης προκύπτει από τη διαίρεση της αμοιβής που ελήφθη για κάθε συναυλία με το εξαπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης  ( 28η,  94,94 ευρώ), όπως ισχύει κάθε φορά. Οι εισφορές υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό των ημερών ασφάλισης που έχουν προκύψει  επί το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης και επί το οικείο ασφάλιστρο.

Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τους παραπάνω υπολογισμούς, καθώς και αυτές που πραγματοποιήθηκαν με μισθό ή ημερομίσθιο, είναι δυνατό να υπερβούν τις τριακόσιες, αλλά όχι τις πεντακόσιες το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβούν τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες για κάθε δεκαπενταετία από την έναρξη ισχύος του ν. 1210/1981, για όσους ασφαλίστηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή και από την έναρξη ασφάλισης για όσους ασφαλίστηκαν μεταγενέστερα.

Κατά τα λοιπά  το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στον κλάδο μας επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ και 20% Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (η παρακράτηση αφορά ποσά άνω των 300 ευρώ). Το ασφάλιστρο υπολογίζεται σε ποσοστό 36,16% επί του οποίου ποσοστό 13,87% επιβαρύνεται ο εργαζόμενος και  22,29% επιβαρύνεται ο εργοδότης (αφορά τη χρονική περίοδο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022).

Δυστυχώς, οι έχοντες Τ.Π.Υ. συνάδελφοί μας  αποκλείονται πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα και από την παροχή της επιδότησης ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. επικαλούμενη την παρ. 2α του άρθρου 3 του ν.1545 και το άρθρο 16 του ΚΕΦ. Β΄ του ν.4921/2022 θεωρώντας μας ότι ασκούμε  ελεύθερο επάγγελμα ενώ με βάση τη νομοθεσία υπαγόμαστε  στο ΙΚΑ και μας επικολλούν οι εργοδότες κανονικά ένσημα  στο Τ.Π.Υ.. Ουδέποτε ασφαλιστήκαμε  στο ΤΕΒΕ ή στον ΟΑΕΕ για να έχουμε την ιδιότητα του εμπόρου ή του ελεύθερου επαγγελματία. Επί σειρά ετών οι συνάδελφοί μας έχοντες  το δελτίο παροχής  υπηρεσιών απολάμβαναν του δικαιώματος της επιδότησης  της ανεργίας τους  μη έχοντας  το οιοδήποτε  πρόβλημα.

Διερωτώμεθα,  γιατί επικαλείται  η Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α, καθώς  και η ηγεσία  του Υπουργείου Εργασίας με την από 28-7-2022 απάντηση στη Βουλή κατόπιν υποβληθείσας   αναφοράς  επί σχετικής επιστολής διαμαρτυρίας της ΠΟΘΑ, το άρθρο 16 του ΚΕΦ.Β΄ του Ν.4921/2022 στο οποίο όμως σαφώς  υπάρχει αναφορά εξαίρεσης  για   τους  ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ -ΕΤΑΜ) στο οποίο  είμαστε ανέκαθεν ασφαλισμένοι και εμείς οι εργαζόμενοι στο Θέαμα Ακρόαμα;;

[Δεν θεωρούνται αναζητούντες  εργασία  όποιοι υπάγονται  στην παρ.2 του άρθρου 3 του ν.1545/1985, ήτοι όποιοι απασχολούνται  ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο άλλο επάγγελμα ή είναι επιχειρηματίες ή η κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, εκτός από τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του τέως Ιδρύματος  Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ  ΕΤΑΜ)….]

Επίσης  η Διοίκηση  της Δ.ΥΠ.Α. επικαλείται  και τις εγκυκλίους 44253/2-7-2021 και 127303/19-11-2021 με βάση τις οποίες  καταχρηστικά  αποκλείονται από τη λήψη του επιδόματος ανεργίας α)τραγουδιστές – μουσικοί –  ηθοποιοί  οι οποίοι με βάση το άρθρο 46 του ν.2121/1993 είναι  δικαιούχοι συγγενικού δικαιώματος και β) όσοι είναι μέλη αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών.

Σε ό,τι αφορά τα συγγενικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, αυτά προκύπτουν από την εργασία μας σε ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις για τις οποίες εργαστήκαμε σε τρίτους ως μισθωτοί και σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσαν ποτέ στο παρελθόν και δεν αποτελούν συνθήκη χαρακτηρισμού μας ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή συναδέλφων σε ΑΜΚΕ αυτές δεν αποτελούν εμπορικές εταιρίες αλλά εταιρίες πολιτισμού δια μέσου των οποίων προωθείται πολιτιστικό έργο.

Είναι  λοιπόν καταφανές  ότι εδώ το κράτος και οι υπηρεσίες  της Δ.ΥΠ.Α. μας αδικούν στερώντας  τους  άνεργους συναδέλφους που έχουν Τ.Π.Υ. από την αναγκαία επιδότηση της ανεργίας τους.

Θα πρέπει η αδικία αυτή να αποσβεσθεί δεδομένου ότι  το Τ.Π.Υ.  αποτελεί  εργαλείο με το οποίο μπορούμε να αμειβόμαστε για μία σειρά υπηρεσιών μας που αφορούν εφάπαξ αμοιβές μας από τους εργοδότες αλλά και να συγκεντρώνουμε  περισσότερα του ενός ενσήμου μέσω της χρήσης της 12ης ασφαλιστικής  κλάσης ως ανωτέρω αναφέρθηκε στα εκδοθέντα τιμολόγια.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους αιτούμαστε την υπαγωγή των ανέργων συναδέλφων στο Θέαμα – Ακρόαμα που έχουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στην επιδότηση ανεργίας όπως ίσχυε επί δεκαετίες, παρακαλούμε για την άμεση γνωμοδότησή σας και τις περαιτέρω ενέργειές σας για την ικανοποίηση του αιτήματός μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΦΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ