Διορίστηκε νέος προσωρινός διαχειριστής στην ΕΥΕΔ

Mε την από 12 Δεκεμβρίου 2019 υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/691066/52053/50814/1708 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β’ 4657/17.12.2019) διορίστηκε νέος προσωρινός διαχειριστής της ΕΥΕΔ ο Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος του Ιωάννη, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτευομένων Φορέων Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο νέος προσωρινός διαχειριστής διαδέχεται την προσωρινή διαχειρίστρια κ. Βλάχου. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Βλάχου υπέβαλε την παραίτησή της στις 18/11/2019 και έγινε αποδεκτή από την Υπουργό με την από 25/11/2019 υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/645820/ 48822/47653/1575 απόφαση (ΦΕΚ B’ 4284/27.11.2019).

Η θητεία του νέου προσωρινού διαχειριστή ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσης προσωρινής διαχειρίστριας, ήτοι μέχρι τις 7-6-2020. Η απόφαση προβλέπει ότι η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει το διορισμό του προσωρινού διαχειριστή.

 

 

Πηγή: www.opi.gr

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (theodoros.chiou@iprights.gr)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ