Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για το νέο ΔΣ του ΟΠΙ

Την αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το υπουργείο Πολιτισμού) ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού χωρίς καν να τηρήσει τα γνωστά προσχήματα, (να ζητήσει την παραίτησής τους).

Υπενθυμίζουμε ότι πρό μηνός τα μέλη του  ΔΣ του ΟΠΙ  είχαν διαμαρτυρηθεί εντόνως  στην απόφαση  της υπουργού, κας Λίνας Μενδώνη να συστήσει νέα Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τα πνευματικά δικαιώματα εκτός ΟΠΙ με Πρόεδρο την πρώην διευθύντρια του ΟΠΙ κα Ειρήνη Σταματούδη και η απομακρυνσή τους ήταν αναμενόμενη

Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της πορείας των υποθέσεων ΑΕΠΙ και Αυτοδιαχείρισης που είναι δυο φλέγοντα θέματα για τον ΟΠΙ και κρατούν σε αγωνία τους πνευματικούς δημιουργούς.

Μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές περιμέναμε ότι θα βλέπαμε σε κάποια καίρια θέση και το όνομα της κας Διονυσίας Καλλινίκου που αποτελεί υπόδειγμα ήθους, και επιστημονικής κατάρτισης με μακρά θητεία στις νομικές διαδικασίες για την πνευματική ιδιοκτησία αλλά μάταια

  • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  • 25 Οκτωβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 889 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 4037

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/576332/43981/42915/1336

Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας .

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιο-

κτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α ́ 25), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β. του άρθρου 3 του π.δ. 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (ΦΕΚ Α ́ 165), όπως αντικαταστάθηκε ως προς το πρώτο εδάφιο, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α ́ 62),

γ. του άρθρου 32 του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α ́ 50),

δ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι- σμού και Αθλητισμού» (Α ́ 7) – διόρθωση σφάλματος (Α ́ 158), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο- λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,…» (Α ́ 114),

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121).

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 198253/14315/9871/314/30-4-2018 υπουργική από- φαση με την οποία διορίστηκαν τα μέλη του Διοι- κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΥΟΔΔ 256/04.05.2018) – διόρθωση σφάλ- ματος (259/7.05.2018) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ- στερα με την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΤΔΥΕΦ/102992/

10644/10369/346/27-2-2019 (ΥΟΔΔ 111/6.03.2019) όμοια απόφαση, αποφασίζουμε:

Α. Από τη δημοσίευση της παρούσης παύει η θη- τεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τα οποία διορίστηκαν με τις με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/198253/14315/9871/314/30-04-2018 (ΦΕΚ 256 ΥΟΔΔ/04-05-2018)-Διόρθωση Σφάλματος (ΦΕΚ 259 ΥΟΔΔ/7-5-2018) και τις με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/102992/10644/10369/346/27-2-2019 (ΦΕΚ 111 ΥΟΔΔ/06-03-2019) υπουργικές αποφάσεις.

Β. Διορίζουμε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), με τριετή θη- τεία, τους κάτωθι, ως εξής

1. Παναγιώτη Τσίρη του Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΚ 107187, Ομότιμο Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ως Πρό- εδρο.

2. Νικόλαο Μαυρίκα του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: Ι 154093, Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ε.τ., ως Αντιπρόεδρο.

3. Αλκιβιάδη – Κωνσταντίνο Ψάρρα του Αθανασίου, με ΑΔΤ: 558868, Δικηγόρο, ως μέλος.

4. Ζωή Μαυροσκότη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ: ΑΚ 063921, Δικηγόρο, ως μέλος.

5. Ανδρέα Παπακωνσταντίνου του Στυλιανού, με ΑΔΤ: ΑΝ 118048, Δικηγόρο, ως μέλος.

6. Κλεοπάτρα Κούτρα του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ: AM 594296, Δικηγόρο, ως μέλος.

7. Βασιλική Αλιμπέρτη του Ιωάννη, με ΑΔΤ: Χ 676087, Δικηγόρο, ως μέλος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ