tools-1.otenet.gr

Aνακοίνωση των σωματείων ”Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος” και ”Ευλάλως”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ α) ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ β) ΕΥΛΑΛΩΣ Ε.ΔΙ.ΣΥ.Δ.Ε.ΠΕ. ( Ένωση Δικαιούχων Συγγενικών Δικαιωμάτων Ερμηνευτών Παραγωγών Ελλάδος) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Σ.Δ. «ΕΡΑΤΩ» ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-4-2021 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 17 ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ.

Τα Σωματεία: ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΕΥΛΑΛΩΣ Ε.ΔΙ.ΣΥ.Δ.Ε.ΠΕ. ( Ένωση Δικαιούχων Συγγενικών Δικαιωμάτων Ερμηνευτών Παραγωγών Ελλάδος) εκφράζουμε την αντίθεσή μας στη σύγκληση καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Ο.Σ.Δ. Τραγουδιστών-Ερμηνευτών ΣΥΝ.Π.Ε. «ΕΡΑΤΩ» τη Μεγάλη Δευτέρα 26-4-2021 (ως δεύτερη επαναληπτική) με σκοπό την ευρύτατη αλλαγή του καταστατικού του οργανισμού και του κανονισμού διανομής εν μέσω πανδημίας και μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα φυσικής παρουσίας για όσους το επιθυμούν ή δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα ή γνώση χειρισμού αυτών.
Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή 17 συνολικά άρθρων (άρθρα: 3,4,5,7,9,10,12,13,14,15,17,21,22,24,27,37,39) και του κανονισμού διανομής με σημαντικές αλλαγές, που κάποιες από αυτές από μόνες τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών ξεχωριστών συνελεύσεων ένεκα της βαρύτητας και της σπουδαιότητάς τους.
Η συνέλευση αυτή καλείται να τροποποιήσει άρθρα που αφορούν το σκοπό του συνεταιρισμού, τα διαχειριζόμενα δικαιώματα των δικαιούχων και την επέκταση της αδείας του οργανισμού και συνεπώς τη μεταβολή της σύμβασης ανάθεσης, τις συνεταιριστικές μερίδες, τους όρους εισδοχή των μελών στο συνεταιρισμό, τον κανονισμό διανομής (του τρόπου δηλαδή που διανέμονται τα έσοδα στους δικαιούχους), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων και επωφελουμένων, την απώλεια της ιδιότητας συνεταίρου και επωφελουμένου, τον αποκλεισμό συνεταίρου και την έκπτωση μέλους, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, τη διαμόρφωση απαρτίας και πλειοψηφίας και διενέργειας ψηφοφορίας για τη λήψη αποφάσεων, τις αρχαιρεσίες, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα ασυμβίβαστα που αφορούν ιδιότητες των μελών του για την πρόληψη απόσβεσης συγκρουόμενων συμφερόντων, το Εποπτικό Συμβούλιο, τις υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού, τους όρους διάλυσης και εκκαθάρισης του οργανισμού.
Για όλα τα ανωτέρω καλείται το Σώμα των Συνεταίρων να αποφασίσει σε μία καταστατική Γενική Συνέλευση τη Μεγάλη Δευτέρα στις 3.30 μμ και αφού προηγουμένως την ίδια ημερομηνία θα έχει προηγηθεί στις 2.00 μμ έως τις 3.00 μμ ήδη μία τακτική Γενική Συνέλευση του οργανισμού που αφορά τη χρήση 2019.
Όλα αυτά θα λάβουν χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης. Διερωτώμεθα αν όλοι οι συνάδελφοι και ιδίως οι παλαιότεροι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και εάν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ( κατάλληλο computer με κάμερα και μικρόφωνο, e-mail κλπ) για να ασκήσουν τα νόμιμα και αναφαίρετα δικαιώματά τους και εάν μπορούν όλοι να σταθούν ενώπιον μίας οθόνης υπολογιστή επί τόσες ώρες απρόσκοπτα και απερίσπαστοι για να παρακολουθήσουν τα τεκταινόμενα, να ενημερωθούν και να ασκήσουν κριτική, να υποβάλλουν πιθανές προτάσεις και να συμμετέχουν σε ψηφοφορίες επί τόσων ειδικών και βαρυσήμαντων θεμάτων. Η συμμετοχή στις εργασίες και της τακτικής και της καταστατικής συνέλευσης με φυσική παρουσία δεν έχει προβλεφθεί σε κανένα οργανωμένο χώρο με λήψη μέτρων υγειονομικής προστασίας δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη να παρίστανται και με αυτό τον τρόπο στη Γενική Συνέλευση, επιλύοντας το πρόβλημα σε κάποιο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση η προσέλευση δεν θα μπορεί να έχει την απαιτούμενη μαζικότητα για τη διαμόρφωση της ασφαλούς και απρόσκοπτης αντιπροσωπευτικότητας του Σώματος των Συνεταίρων λόγω της πανδημίας.
Ας ληφθεί υπ΄ όψιν ότι το καταστατικό του οργανισμού έχει ήδη τροποποιηθεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια, έχει εναρμονιστεί με τον τελευταίο Νόμο 4481/2017 και τροποποιήθηκε και το Νοέμβριο του 2019. Συνεπώς δεν αντιλαμβανόμαστε το κατεπείγον μίας ριζικής και σαρωτικής ανανέωσής του, η οποία θα μπορούσε να διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο με λιγότερα προβλήματα λόγω πανδημίας και βελτιωμένη δυνατότητα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των μελών στη λήψη των αποφάσεων.
Ας σημειωθεί ότι οι αποφάσεις αυτές προέρχονται και από μία διοίκηση της οποίας τουλάχιστον για δύο μέλη θα πρέπει να διερευνηθεί το ασυμβίβαστο της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, με βάση το άρθρο περί Διοικητικού Συμβουλίου υπ.αριθμ.22 παρ.3 του ισχύοντος καταστατικού, λόγω της συμμετοχής τους ως συνεργάτες ραδιοφωνικών εκπομπών.

Επί των προτεινομένων καταστατικών αλλαγών θα σταθούμε σε τέσσερα κεφαλαιώδη ζητήματα χωρίς βέβαια να υποβαθμίζουμε τη σημαντικότητα των υπολοίπων:

1.Σε ό,τι αφορά τα διαχειριζόμενα δικαιώματα και την επέκταση της αδείας λειτουργίας του οργανισμού με βάση το άρθρο υπ.αριθμ.46 παρ.2 του Ν.2121/1993 θα πρέπει να υπάρχει ενδελεχής ενημέρωση των μελών, τακτικών και επωφελουμένων, για τα εκχωρούμενα δικαιώματα και της επιλογής αντιπροσώπευσής τους από τον οργανισμό καθώς και υποβολή της σύμβασης ανάθεσης και αναλυτική επεξήγηση αυτής και των επιλογών των μελών για την αντιπροσώπευση τους από τον οργανισμό. Μέχρι τώρα τα διαχειριζόμενα δικαιώματα από τον οργανισμό μας αφορούν το δικαίωμα αμοιβής με βάση το άρθρο 18 του Ν.2121/93 (λευκή κασέτα), το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση με βάση το άρθρο 49 του Ν.2121/1993, το δικαίωμα συμπληρωματικής αμοιβής με βάση το άρθρο 52 του Ν.2121/1993. Η προτεινόμενη επέκταση των διαχειριζομένων δικαιωμάτων και της αδείας λειτουργίας του οργανισμού δημιουργεί νέα δεδομένα τα οποία πρέπει να γίνουν απολύτως κατανοητά σε ότι αφορά το περιεχόμενό τους, τον τρόπο λειτουργίας του πλαισίου ανάθεσης των δικαιωμάτων αυτών από τους δικαιούχους προς τον οργανισμό καθώς και την αποσαφήνιση της θεσμικής και οικονομικής απόδοσής τους.

2.Σε ό,τι αφορά την εισδοχή μελών στο συνεταιρισμό και την απόκτηση της ιδιότητας συνεταίρου-τακτικού μέλους οι προτεινόμενες αλλαγές δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους όρους εισδοχής με πιθανό αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των επωφελουμένων για τους οποίους ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας από το 2018 έχει διευκρινίσει ότι η έννοια του επωφελουμένου μέλους δεν υφίσταται στο Νόμο και σε καμία Ευρωπαϊκή οδηγία και θα έπρεπε οι όροι εισδοχής των μελών να έχουν διευρυνθεί με αποτέλεσμα την ένταξη στον οργανισμό περισσοτέρων τακτικών μελών. Επισημαίνουμε τον κίνδυνο όταν τα επωφελούμενα μέλη είναι σχεδόν τριπλάσια των τακτικών μελών χωρίς να έχουν πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων για τη διαχείριση του δικαιώματός τους, να αποτελέσουν δεξαμενή απόσπασής τους σε Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης και υπό σύσταση άλλων φορέων που θα διεκδικήσουν στο μέλλον αντιπροσωπευτικότητά με σκοπό την αδειοδότησή τους. Ναι μεν στις προτεινόμενες επί του θέματος αλλαγές μειώνεται ο αριθμός των απαιτουμένων ερμηνειών-τραγουδιών που έχουν εκδοθεί και τεθεί σε κυκλοφορία από 30 σε 20, αλλά η απαιτούμενη χρήση από ραδιοτηλεοπτικά μέσα προτείνεται να είναι εκθετικά και υπερπολλαπλάσια μεγαλύτερη από την ήδη υφιστάμενη. Εκτιμούμε ότι πολύ δύσκολα κάποιος θα γίνεται τακτικό μέλος του οργανισμού έχοντας πλήρη δικαιώματα συνεταίρου.

3.Σε ό,τι αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές του κανονισμού διανομής και τις μεθόδους και τα κριτήρια με τα οποία θα διανέμονται τα ποσά από την είσπραξη των δικαιωμάτων ουσιαστικά ανατρέπεται στο σύνολό του ο υπάρχον κανονισμός διανομής. Δεν διευκρινίζεται πώς θα επιδρούν στην τελική διανομή τα προτεινόμενα κριτήρια βαρύτητας όπως π.χ. οι ζώνες προβολής/παρουσίασης, η διαμόρφωση κατάταξης ρεπερτορίων, καθώς και ποιός συντελεστής βαρύτητας και ποσόστωσης θα διαμορφώνει την απόδοση από κάθε πηγή εσόδων. Ο κανονισμός διανομής επιβάλλεται να είναι αντικειμενικός και συγκεκριμένος για κάθε περίπτωση και να περιγράφει επακριβώς το λογιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει για κάθε δικαιούχο ανά πηγή εσόδων, καθώς και το βαθμό που επηρεάζει η οποιαδήποτε μέθοδος και το οποιοδήποτε κριτήριο. Η οποιαδήποτε ρύθμιση επί αυτών των θεμάτων δεν μπορεί να αφεθεί στην κρίση Γενικής Συνέλευσης με απλή απαρτία και πλειοψηφία παρά μόνο στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Ως εκ τούτου εκ προοιμίου όλα πρέπει να είναι ακριβή, σαφή και προσδιορισμένα.

4.Σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό συνεταίρων και την έκπτωση μέλους από την συνεταιριστική ιδιότητα οι προτεινόμενες αλλαγές προβλέπουν συνοπτικές διαδικασίες οι οποίες μάλιστα προσκρούουν στο Νόμο 1667/1986 περί συνεταιρισμών Άρθρο 2 παρ.8, Άρθρο 5 παρ.4 & 6 , Άρθρο 2 παρ.6. Κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν δύναται να διαγράψει συνεταίρο-μέλος παρά μόνο να προτείνει τη διαγραφή του στη γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει ο Νόμος 1667/1986 περί συνεταιρισμών. Από τον ίδιο Νόμο προβλέπονται και τα ένδικα μέσα με τα οποία δύναται να αμυνθεί ο αποκλειόμενος όπως και το πότε οριστικοποιείται η απόφαση αποκλεισμού απώλειας της ιδιότητας μέλους. Εκτιμούμε ότι οι προτεινόμενες συνολικές αλλαγές επί του θέματος αυτού καθώς και οι προτεινόμενοι λόγοι αποκλεισμού ουσιαστικά βάλλουν κατά της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης, της άσκησης κριτικής από τα μέλη, της περιστολής διεκδικήσεων και δικαιωμάτων της μειοψηφίας και των δημοκρατικών διαδικασιών αφού ο οιοσδήποτε θα εκφέρει λόγο μη αρεστό στη διοίκηση του οργανισμού θα μπορεί το Δ.Σ. να τον απομακρύνει από τον οργανισμό χωρίς ο αποκλειόμενος να έχει ακόμα και το στοιχειώδες δικαίωμα παράστασης και απολογίας και υποστήριξης των θέσεών του στη Γενική Συνέλευση η οποία μάλιστα προτείνεται να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου και σύννομης διαδικασίας. Και ο χειρότερος εγκληματίας δικαιούται υπεράσπισης και απολογίας. Αντίθετα προτείνεται αυξημένη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης για ανάλογες αποφάσεις που αφορούν τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ισότητα των δικαιωμάτων των μελών. Επίσης προτείνεται αλλαγή σε ό,τι αφορά την έννοια του ασυμβίβαστου της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού που έχει και παράλληλα ιδιότητα ραδιοτηλεοπτικού συνεργάτη, που με το τώρα ισχύον καταστατικό αυτά τα πρόσωπα εκπίπτουν από τη ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του οργανισμού στα πλαίσια πρόβλεψης αποφυγής συγκρουομένων συμφερόντων με βάση το Ν.4481/2017.

Όλα τα ανωτέρω εκτιμούμε ότι πρέπει να τύχουν της ευρείας και απρόσκοπτης διαβούλευσης με τα μέλη με παροχή ευλόγου χρονικού διαστήματος για ανταλλαγή απόψεων και υποβολής προτάσεων και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αιφνιδιαστικά σε μία Γενική Συνέλευση χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία του Σώματος των Μελών.
Προτείνουμε την αναβολή της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της καταληκτικής για τη Μεγάλη Δευτέρα 26-4-2021 του Ο.Σ.Δ. «Ερατώ» και την άμεση ανάρτηση ιστοχώρου διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του οργανισμού για εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης να ληφθούν υπ’οψιν τα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης ούτως ώστε με τη βελτιστοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω και της προόδου και του εμβολιασμού του πληθυσμού της χώρας να προγραμματιστεί η καταστατική Γενική Συνέλευση του οργανισμού με όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη συμμετοχή τακτικών και επωφελουμένων μελών.

ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ.:

Ο Πρόεδρος: Κ.Σκόνδρας.

Οι Γεν.Γραμματείς: Γ.Υδραίος-I.Μητρόπουλος.

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ